561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM
Từ khoá tìm kiếm

Văn bản pháp luật tham chiếu

Ngày 29-12-2014 Lượt xem 760

STT

Nội dung

Văn bản pháp luật tham chiếu

1

 Luật chứng khoán 2019

 Luât Chứng khoán 2019

2

 Luật Doanh Nghiệp 2020

 Luật Doanh Nghiệp 2020

3

 Hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán 2020

 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

4

 Hướng dẫn mua, bán, phát hành thêm cổ phần của công ty đại chúng

 Thông tư 18/2007/TT-BTC

5

 Quy định công bố thông tin của công ty đại chúng 2020

 Thông tư 96/2020/TT-BTC

6

 Xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán 2020

 Nghị định 156/2020/NĐ-CP

7

 Hướng dẫn việc xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

 Thông tư 97/2007/TT-BTC

8

 Bản cáo bạch mẫu của công ty phát hành, niêm yết chứng khoán

 Quyết định 13/2007/QĐ-BTC

9

 Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán

 Thông tư 17/2007/TT-BTC

10

 Điều lệ mẫu cho công ty niêm yết

 Điều lệ mẫu

11

 Luật đầu tư 2020

 Luật đầu tư

12

 Luật kế toán 2015

 Luật kế toán

13

 Từ điển chuyên môn ( Hàng hải)

 Glossary of Shipping Terms

14

 Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 Nghị định 78/2006/NĐ-CP

15

 Danh mục hàng hóa nguy hiểm trong vận tải hàng hóa

 DG List

16

 Mã các cảng trên thế giới

 UNLOCODE CodeList

17

 Incoterm 2020

 Incoterm 2020

18

 Từ điển chuyên môn hàng hải (02)

 Glossary of shipping terms 2

19

 The Vietnam Maritime code

 Maritime Code

20

 Luật Hải Quan 2014

 Customs law

21

 Quy định về kho ngoại quan

Regulation on bonded warehouses

22

 Hướng dẫn về chuyển giao hàng hóa

 Guide on disposal cargo

23

 Luật sở hữu trí tuệ

 Luật sở hữu trí tuệ 2005

24

 Luật quản lý thuế

 Luật quản lý thuế

25

 Luật dân sự 2015

 Luật dân sự 91/2015

26

 Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

 Nghị định 108(Luật đầu tư)

27

 Luật thuế GTGT sửa đổi (07/2003/QH11)

 Luật thuế GTGT sửa đổi

28

 Thông tư 61/2007/TT-BTC

 Thông tư 61/2007/TT-BTC

29

 Hướng dẫn luật quản lý thuế (Thông tư 60/2007/TT-BTC)

 Thông tư 60/2007/TT-BTC

30

 Luật sửa đổi thuế GTGT, TTD0B (Luật 57/2005/QH11)

 Luật 57/2005/QH11

HOTLINE

+8428 35 128 668
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện