HAI MINH CORPORATION

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Văn bản pháp luật

STT
Nội dungVăn bản pháp luật tham chiếu
1
 Luật chứng khoán 2007 Luât Chứng khóan 2007
2
 Luật Doanh Nghiệp 2005 Luật Doanh Nghiệp 2005
3
 Hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán Nghị định 14/2007/NĐ-CP
4
 Hướng dẫn mua, bán, phát hành thêm cổ phần của công ty đại chúng Thông tư 18/2007/TT-BTC
5
 Quy định công bố thông tin của công ty đại chúng Thông tư 38/2007/TT-BTC
6
 Xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán Nghị định 36/2007/NĐ-CP
7
 Hướng dẫn việc xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán Thông tư 97/2007/TT-BTC
8
 Bản cáo bạch mẫu của công ty phát hành, niêm yết chứng khoán Quyết định 13/2007/QĐ-BTC
9
 Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán Thông tư 17/2007/TT-BTC
10
 Điều lệ mẫu cho công ty niêm yết Điều lệ mẫu
11
 Luật đầu tư 2005 Luật đầu tư
12
 Luật kế toán 2003 Luật kế toán
13
 Từ điển chuyên môn ( Hàng hải) Glossary of Shipping Terms
14
 Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài Nghị định 78/2006/NĐ-CP
15
 Danh mục hàng hóa nguy hiểm trong vận tải hàng hóa DG List
16
 Mã các cảng trên thế giới
 UNLOCODE CodeList
17
 Incoterm 2000
 Incoterm 2000
18
 Từ điển chuyên môn hàng hải (02)
 Glossary of shipping terms 2
19
 The Vietnam Maritime code
 Maritime Code
20
 Luật Hải Quan
 Customs law
21
 Quy định về kho ngoại quan
 Regulation on bonded warehouses
22
 Hướng dẫn về chuyển giao hàng hóa
 Guide on disposal cargo
23
 Luật sở hữu trí tuệ
 Luật sở hữu trí tuệ 2005
24
 Luật quản lý thuế
 Luật quản lý thuế
25
 Luật dân sự
 Luật dân sự
26
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
 Nghị định 108(Luật đầu tư)
27
 Luật thuế GTGT sửa đổi (07/2003/QH11)
 Luật thuế GTGT sửa đổi
28
 Thông tư 61/2007/TT-BTC
 Thông tư 61/2007/TT-BTC
29
 Hướng dẫn luật quản lý thuế (Thông tư 60/2007/TT-BTC)
 Thông tư 60/2007/TT-BTC
30
 Luật sửa đổi thuế GTGT, TTD0B (Luật 57/2005/QH11)
 Luật 57/2005/QH11