QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(31/07/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 2/2021
Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(22/07/2021)
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Nội dung bổ sung được đăng tải đầy đủ trên website Công ty: www.haiminh.com.vn
Tài liệu đính kèm: Tài liệu 1, Tài liệu 2, Tài liệu 3.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Thông qua việc tổ chức và các thông tin cơ bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức Đại hội trực tuyến
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY CP CÁNH ĐỒNG XANH
(24/06/2021)
Tên cá nhân/tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH ĐỒNG XANH
- Quốc tịch: Việt Nam.
- GCN đăng ký DN: 0201026294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần thứ 10 ngày 20/03/2021.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Tài khoản giao dịch: 003C408989 tại Công ty CP chứng khoán SSI.
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 282.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 2,19%
- Số cổ phíếu đã MUA: 1.046.500 CP, tỷ lệ 8,15%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.328.800 CP. tỷ lệ sở hữu: 10,34%
- Ngày thay đổi sở hữu: 18/06/2021

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn