Thông báo

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Cập nhập địa chỉ tổ chức đại hồi đồng cổ đông 2021
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(24/03/2021)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo kết quả giao dịch của NNB và NCLQ của NNB - Phùng Thị Thu Huyền
(09/03/2021)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: 
- Thông tin người nội bộ TCNY có liên quan cá nhân giao dịch: 
+ Họ Tên: Phùng Văn Quang
+ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
+ Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: con gái.
- Mã chứng khoán: HMH
- TK giao dịch có cổ phiếu: 030C992270 tại Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.125 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 CP
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.125 CP
- Thời gian bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/03/2021.
Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT
(01/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT
Báo cáo giao dịch của NNB và NCLQ của NNB - Phùng Thị Thu Huyền
(23/02/2021)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: 
- Thông tin người nội bộ TCNY có liên quan cá nhân giao dịch: 
+ Họ Tên: Phùng Văn Quang
+ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
+ Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: con gái.
- Mã chứng khoán: HMH
- TK giao dịch có cổ phiếu: 030C992270 tại Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.125 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.125 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2021.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - PHẠM THỊ THU THỦY
(Ngày 31/12/2020)
- Tên cá nhân: PHẠM THỊ THU THỦY
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 642.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 4,99%
- Số cổ phíếu đã MUA: 18.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 660.000 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,13%
- Ngày thay đổi sở hữu: 29/12/2020

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - VÕ THÀNH TRUNG
(Ngày 17/12/2020)
- Tên cá nhân: VÕ THÀNH TRUNG
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 911.400 CP, tỷ lệ sở hữu: 7,1%
- Số cổ phíếu đã bán:  911.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP. tỷ lệ sở hữu: 0%
- Ngày thay đổi sở hữu: 14/12/2020

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn