QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ
(29/03/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2018 - Công ty mẹ
Nghị quyết 01-2019/NQ-HĐQT Tháng 03 năm 2019
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(Ngày 19/03/2019)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH

Báo tài chính quý 4 và năm 2018 - Công ty mẹ
(30/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 4 và năm 2018 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2018 - hợp nhất
(30/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 4 và năm 2018 - Hợp nhất
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
(25/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 21/12/2018)- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.549.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 12%
- Số cổ phíếu đã mua:  7.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.556.700 CP. tỷ lệ sở hữu: 12.06%
- Ngày thay đổi sở hữu: 17/12/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Chi cổ tức đợt 2 năm 2018

(Ngày 18/12/2018)
HMH: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán:HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:10/01/2019
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày Thanh toán: 25/01/2019
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Nghị quyết 05-2018/NQ-HĐQT Tháng 11 năm 2018
(08/11/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết 045-2018/NQ-HĐQT