QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - hợp nhất
(29/04/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 - hợp nhất
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
(26/04/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
(06/04/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2018
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 04/04/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.676.600 CP, tỷ lệ sở hữu: 12,99%
- Số cổ phíếu đã mua:  9.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.685.600 CP. tỷ lệ sở hữu: 13.06%
- Ngày thay đổi sở hữu: 01/04/2019

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính năm 2018 - hợp nhất
(29/03/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2018 - hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2018 - Công ty mẹ
(29/03/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2018 - Công ty mẹ
Nghị quyết 01-2019/NQ-HĐQT Tháng 03 năm 2019
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(Ngày 19/03/2019)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
+ Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+Nội dung họp: Thông báo sau
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH