QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
(08/11/2019)
HMH: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019
Lý do và mục  đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 và theo NQ HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 31/10/2019).
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 25/12/2019
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Nghị quyết 05-2019/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2019
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - Công ty mẹ
(25/10/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - hợp nhất
(25/10/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo giao dịch của CĐNB - Phạm Tiến Tịnh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV.HĐQT
- Mã chứng khoán: HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/09/2019.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
(06/09/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(06/09/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019 - Hợp nhất
(29/08/2019)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 - Công ty mẹ
(29/08/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 - Công ty mẹ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh
(22/08/2019)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Hải Minh: Ủy viên HĐQT
Mã chứng khoán: HMH
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính cá nhân
Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh
Ngay dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/08/2019
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/09/2019