QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 02/03/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 785.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 5.95%
- Số cổ phíếu đã mua:  9.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 794.600 CP. tỷ lệ sở hữu: 6.02%
- Ngày thay đổi sở hữu: 28/02/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty

Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2017 - hợp nhất
(Ngày 30 tháng 01 năm 2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn báo cáo tài chính quý 4 và năm 2017 hợp nhất
Báo tài chính quý 4 năm 2017 - Công ty mẹ
(Ngày 30/01/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
NQ HĐQT kỳ 1 năm 2018
(Ngày 26/01/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Báo cáo quản trị năm 2017
(Ngày 23/01/2018)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị năm 2017
Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn
Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn
(Ngày 10/01/2018)
- Tên cá nhân/ tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis
- Chúng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 658.100 CP, chiếm tỷ lệ 4,99%
- Số cổ phíếu đã mua: 12.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 670.500 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,08%
- Ngày thay đổi sở hữu: 05/01/2018
Chi cổ tức đợt 2 năm 2017
(Ngày 26/12/2017)
HMH: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán:HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:11/01/2018
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 31/01/2018
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/01/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Nghị quyết HĐQT - Tháng 12/2017
(Ngày 21/12/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT