QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin GD CP HAH

(28/05/2018)

Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

- Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 412.500 CP

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1

- Số lượng quyền mua hiện có: 206.250 CP

- Số lượng CP đăng ký mua: 206.000 CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 618.500 CP

- Phương thức giao dịch: theo phương án phát hành

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 05/06/2018 đến ngày 14/06/2018

Nghị quyết HĐQT - tháng 05.2018
(08/05/2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào link để xem toàn văn Nghị quyết 03-2018/NQ0HĐQT V/v Mua cổ phiếu Quỹ
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ
(27/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 - Hợp nhất
(27/04/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC Quý 1 năm 2018 hợp nhất
Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 24/04/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.047.600 CP, tỷ lệ sở hữu: 7.94%
- Số cổ phíếu đã mua:  12.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.060.300 CP. tỷ lệ sở hữu: 8.03%
- Ngày thay đổi sở hữu: 20/04/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
(23/04/2018)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2017
(18/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2017
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC năm 2017
(Ngày 11/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải tình chênh lệch LNST trên BCTC năm 2017
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 đã soát xét - Hợp nhất
(03/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn bộ BCTC năm 2017 đã soát xét - Hợp nhất