QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
(09/12/2020)
HMH: Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền mặt 
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền mặt (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 và theo NQ HĐQT số 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020).

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 20/01/2021
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/01/2021 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - Công ty mẹ
(27/10/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020  - Công ty mẹ và Giải trình chênh lệch LNST Q3.2020
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - hợp nhất
(27/10/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - hợp nhất
Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
Nghị quyết 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
(27/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
(27/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn