QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
(06/09/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung thông báo Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019 - Hợp nhất
(29/08/2019)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 - Công ty mẹ
(29/08/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 - Công ty mẹ
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Tiến Tịnh
(22/08/2019)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Hải Minh: Ủy viên HĐQT
Mã chứng khoán: HMH
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư tài chính cá nhân
Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh
Ngay dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/08/2019
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/09/2019
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(20/08/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.053.400 CP, tỷ lệ sở hữu: 15,91%
- Số cổ phíếu đã mua:  90.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.143.700 CP. tỷ lệ sở hữu: 16,61%
- Ngày thay đổi sở hữu: 13/08/2019
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 14/08/2019)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.924.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 14,91%
- Số cổ phíếu đã mua:  129.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.053.400 CP. tỷ lệ sở hữu: 15,91%
- Ngày thay đổi sở hữu: 12/08/2019
Nghị quyết 04-2019/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019
(26/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - hợp nhất
(25/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Công ty mẹ
(25/07/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Công ty mẹ