QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết 01-2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2021
(27/02/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết 01-2021/NQ-HĐQT


Báo cáo giao dịch của NNB và NCLQ của NNB - Phùng Thị Thu Huyền
(23/02/2021)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Thu Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: 
- Thông tin người nội bộ TCNY có liên quan cá nhân giao dịch: 
+ Họ Tên: Phùng Văn Quang
+ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
+ Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: con gái.
- Mã chứng khoán: HMH
- TK giao dịch có cổ phiếu: 030C992270 tại Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.125 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.125 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2021.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 4 năm 2020 và lũy kế năm 2020
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Quý 4 năm 2020 và lũy kế năm 2020
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - Công ty mẹ
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - hợp nhất
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 - hợp nhất
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - PHẠM THỊ THU THỦY
(Ngày 31/12/2020)
- Tên cá nhân: PHẠM THỊ THU THỦY
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 642.000 CP, tỷ lệ sở hữu: 4,99%
- Số cổ phíếu đã MUA: 18.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 660.000 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,13%
- Ngày thay đổi sở hữu: 29/12/2020

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - VÕ THÀNH TRUNG
(Ngày 17/12/2020)
- Tên cá nhân: VÕ THÀNH TRUNG
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 911.400 CP, tỷ lệ sở hữu: 7,1%
- Số cổ phíếu đã bán:  911.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 CP. tỷ lệ sở hữu: 0%
- Ngày thay đổi sở hữu: 14/12/2020

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Cập nhật nội dung của Điều 4 Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
(11/12/2020)
Chỉnh sửa lại nội dung của Điều 4 nghị quyết HĐQT số 04 - 2020/NQ- HĐQT ngày 02/11/2020 cho phù hợp với nội dung về việc chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem lại nội dung: Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020