QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố Quyết định của Cục thuế TP.HCM về xử lý vi phạm hành chính về thuế
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
(30/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - Công ty mẹ
(22/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
(22/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
(08/11/2019)
HMH: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019
Lý do và mục  đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 và theo NQ HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 31/10/2019).
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 25/12/2019
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Nghị quyết 05-2019/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2019
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - Công ty mẹ
(25/10/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - hợp nhất
(25/10/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 - hợp nhất
Báo cáo giao dịch của CĐNB - Phạm Tiến Tịnh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Tịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV.HĐQT
- Mã chứng khoán: HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 123.365 CP (tỷ lệ 0,93%)
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/09/2019.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
(06/09/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành