QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Hợp nhất
(29/04/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ
(29/04/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ

Báo cáo thường niên năm 2019
(03/04/2020)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ
(30/03/2020)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính năm 2019 - hợp nhất
(30/03/2020)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2019 - hợp nhất
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
Tờ trình của BGĐ và Quyết định của HĐQT v/v Xử lý nợ khó đòi
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
(12/03/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Nghị quyết 01-2020/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2020
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - hợp nhất
(22/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - hợp nhất