QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 - hợp nhất
(28/10/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 - hợp nhất

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2021
(01/10/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem thông báo về CV công bố thông tin HĐ kiểm toán BCTC năm 2021.
Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình chênh lệch LNST BCTC 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
(29/08/2021)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 - Hợp nhất
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(31/07/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
Công ty CP Hải Minh công bố báo cáo tài chính Quý 2/2021
Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(22/07/2021)
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Nội dung bổ sung được đăng tải đầy đủ trên website Công ty: www.haiminh.com.vn
Tài liệu đính kèm: Tài liệu 1, Tài liệu 2, Tài liệu 3.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021