QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2017 đã soát xét - Hợp nhất
(03/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn bộ BCTC năm 2017 đã soát xét - Hợp nhất
Báo cáo tài chính năm 2017 đã soát xét - CTY mẹ
(03/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn bộ BCTC năm 2017 đã soát xét - Công ty mẹ
Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 27/03/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 910.200 CP, tỷ lệ sở hữu: 6.9%
- Số cổ phíếu đã mua:  15.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 925.500 CP. tỷ lệ sở hữu: 7.01%
- Ngày thay đổi sở hữu: 23/03/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn - PETER ERIC DENNIS
Ngày 16/03/2018)

- Tên tổ chức/cá nhân: PETER ERIC DENNIS
- Quốc tịch: Úc.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 744.717 CP, tỷ lệ sở hữu: 5,65%
- Số cổ phíếu đã bán:  89.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 655.417 CP. tỷ lệ sở hữu: 4,96%
- Ngày thay đổi sở hữu: 14/03/2018


Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

(Ngày 14/03/2018)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán: HMH
+ Mã ISIN: VN000000HMH9
+ Mệnh giá: 10,000 đồng
+ Sàn giao dịch: HNX
+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018
+ Lý do và mục đích : 
+Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+ Nội dung họp: Thông báo sau
Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
(Ngày 02/03/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 785.300 CP, tỷ lệ sở hữu: 5.95%
- Số cổ phíếu đã mua:  9.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 794.600 CP. tỷ lệ sở hữu: 6.02%
- Ngày thay đổi sở hữu: 28/02/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Công văn chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC của HMH
Thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn thông báo thay đổi người công bố thông tin Công ty

Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2017 - hợp nhất
(Ngày 30 tháng 01 năm 2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn báo cáo tài chính quý 4 và năm 2017 hợp nhất
Báo tài chính quý 4 năm 2017 - Công ty mẹ
(Ngày 30/01/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017