QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo thường niên năm 2021
(14/04/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2021
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - TRẦN QUANG TIÊN
(08/04/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Công ty CP Hải Minh Công bố Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
(28/03/2022)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ chi tiết
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Đức Tuấn
(21/03/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(11/03/2022)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau: 

 • +        Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Hải Minh
 • +        Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
 • +        Mã chứng khoán: HMH
 • +        Mệnh giá: 10,000 đồng
 • +        Sàn giao dịch: HNX
 • +        Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • +        Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
 • +        Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • +        Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
 • +        Thời gian thực hiện: Thông báo sau
 • +        Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
 • +        Nội dung họp: Thông báo sau


Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Đức Tuấn
(10/03/2022)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
(03/03/2022)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ chi tiết
Nghị quyết 01-2022/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB - Nguyễn Văn Hà
(07/02/2022)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: TV.HĐQT
- Mã chứng khoán: HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 340.185 CP (tỷ lệ 2,58% VĐL)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 340.185 CP
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 340.185 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0% VĐL)
- Thời gian thực hiện giao dịch: 28/01/2022.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn bộ nội dung báo cáo