QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị Quyết HĐQT số 6 năm 2016
(Ngày 17/11/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY hợp nhất
(Ngày 29/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC Q3-2016 hợp nhất
Công bố thông tin GD CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 322.000 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 50.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 272.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
-
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/11/2016 đến ngày 01/12/2016
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 CTY mẹ
(Ngày 26/10/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 3 năm 2016 CTY mẹ
Công bố thông tin GD CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 435.800 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 135.800CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
-
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2016 đến ngày 26/10/2016

Báo cáo giao dịch CP HAH
(Ngày 19/09/2016)
Công ty CP Hải minh CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 550.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 114.200CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 435.800CP
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/08/2016 đến ngày 16/09/2016

** Không bán hết số lượng đã đăng ký do diễn biến của thị trường và cổ phiếu không thuận lợi 

Chốt danh sách nhận cố tức đợt 1 năm 2016
(31/08/2016)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán:HMH
+ Mã ISIN:VN000000HMH9
+ Mệnh giá:10,000 đồng
+ Sàn giao dịch:HNX
+ Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng:12/09/2016
+ Lý do và mục đích :
+Nhận cổ tức bằn tiền mặt
+ Tỷ lệ thực hiện: 7% (mỗi CP nhận 700 đồng)
+ Thời gian thực hiện: 25/10/2016
+ Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Hải Minh: Tầng 17 toàn nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Giải trình LNST giảm so với cùng kỳ & chênh lệch số liệu giữa BC do Công ty lập & BCTC BN soát xét
(Ngày 16/08/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem chi tiết: Giải trình
BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2016
(Ngày 15/08/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét
Cong bố thông tin giao dịch CP HAH
Công ty CP Hải minh CBTT giao dịch CP liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Vận tải & xếp dỡ Hải An:

. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh

- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: Phùng Văn Quang

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Minh

- Mã chứng khoán giao dịch: HAH

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 550.000 CP

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 150.000CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.000CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại HAH theo Nghị quyết HĐQT Công ty

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận 10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/08/2016 đến ngày 18/09/2016