QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2016
(Ngày 25/04/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem Nghị Quyết HĐQT số 4 năm 2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Giấy mời, giấy ủy quyền, chương trình Đại hội Cổ đông năm 2016
: Công ty Cổ phần Hải Minh đã gửi tới Quý vị Cổ đông qua đường bưu điện, theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký Chứng khoán cung cấp.Trường hợp Quý vị Cổ đông chưa nhận được các tài liệu trên, vui lòng tải về và điền đầy đủ thông tin theo các nội dung sau
- THÔNG BÁO MỜI HỌP
- GIẤY ỦY QUYỀN
- CHƯƠNG TRÌNH
- BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2015 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016.
- BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
- TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015
- TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2016
- TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ PHÙ HỢP LUẬT DN NĂM 2014
NQ HĐQT số 03-2016
(Ngày 29/03/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn nội dung NQ HĐQT số 03-2016
Ngày chốt danhs ách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
(Ngày 23/03/2016)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:

+ Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
+ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
+ Mã chứng khoán:HMH
+ Mã ISIN:VN000000HMH9
+ Mệnh giá:10,000 đồng
+ Sàn giao dịch:HNX
+ Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
+ Ngày đăng ký cuối cùng:01/04/2016
+ Lý do và mục đích :
+Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01CP - 01 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Thông báo sau
+ Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
+ Nội dung họp: Thông báo sau
Giải trình BCTC HN năm 2015
(Ngày 18/03/2016) Quí cổ đôngv vui lòng click đường link để xem toan văn giải trình BCTCHN năm 2015
NQ HĐQT kỳ 2 năm 2016
(Ngày 17/03/2016)
Quí cổ động vuui lòng click đường link để xem toàn văn NQ HĐQT kỳ 2 năm 2016
BC TC hợp nhất năm 2015 đã soát xét
(Ngày 16/03/2016)
Quí côổ đông ui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC HN năm 2015 đã soát xét
Báo cáo tài chính 2015 đã soát xét của CTY Mẹ
(Ngày 25/02/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC 2015 đã soát xét của CTY mẹ
UBCK Nhà nước chấp thuận cho CTY CP Hải Minh được gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2016
(Ngày 23/02/2016)
Công văn số 784/UBCK-GSĐC ngày 18/02/2016 V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty Cổ Phần Hải Minh, Theo đó Công ty Cổ phần Hải Minh được chấp thuận gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2016, cụ thể:
- Công ty phải công bố BCTC quý & BCTC soát xét (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC bán niên soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC năm được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC kiểm toán BCTC.

Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam
(Ngày 22/02/2016)
- Tên cá nhân/ tổ chức:Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam
- Quốc tịch: Việt nam
- Chúng khoán dang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 718.000 CP, chiếm tỷ lệ 5,44%
- Số cổ phíếu đã bán: 62.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 656.000 CP. tỷ lệ sở hữu: 4,97%
- Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 19/02/2016