Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Báo cáo quản trị công ty năm 2015
(Ngày 25/01/2016)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2015
NQ của HĐQT v/v Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015
(Ngày 08/01/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Nghị quyết của HĐQT v/v Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015
Quyết định của HĐQT v/v thông qua kết quả đợt chào bán CP ra công chúng năm 2015
(Ngày 29/12/2015)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Quyết định của HĐQT v/v thông qua kết quả đợt chào bán CP ra công chúng năm 2015:Quyết định
NQ-HĐQT thông qua KQ chào bán CP
(Ngày 21/12/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn NQ-HĐQT v/v: thông qua kết quả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho CBCNV: Nghiquyet

NQ ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(Ngày 08/12/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn NQ ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: BIENBAN-NQ
Nghị Quyết HĐQT số 9 năm 2015
(Ngày 20/11/2015)
Quí cổ đôg vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết HĐQT ngày 20/11/2015: NQHDQT
NQ HĐQT V/v Triển khai phát hành CP ra công chúng
(Ngày 8/10/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn NQ HĐQT V/v Triển khai phát hành CP ra công chúng: Nghi quyet
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2015
(Ngày 22/07/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCQT bán niên năm 2015: Chi tiết
Nghị Quyết HĐQT số 6 năm 2015
(Ngày 22/07/2015)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết của HĐQT: Chi tiết
NQ HĐQT V/v Triển khai phát hành CP tăng vốn điều lệ
(Ngày 23/06/2015)
NQ HĐQT V/v Triển khai phát hành CP tăng vốn điều lệ: NQHDQT