Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Tờ trình của BGĐ và Quyết định của HĐQT v/v Xử lý nợ khó đòi
Nghị quyết 01-2020/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
(22/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
Nghị quyết 05-2019/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2019
Nghị quyết 04-2019/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019
(26/07/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019
Nghị quyết 03-2019/NQ-HĐQT Tháng 07 năm 2019
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
(26/04/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Nghị quyết 01-2019/NQ-HĐQT Tháng 03 năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
(25/01/2019)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018