Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(31/07/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông qua việc tổ chức và các thông tin cơ bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức Đại hội trực tuyến
Nghị quyết 02-2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021
(08/04/2021)
Quý cổ đông vui lòng click vào link để xem toàn bộ nội dung Nghị quyết 02-2021/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2021
Quyết định HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm là TV.HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hùng
Nghị quyết 01-2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2021
(27/02/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết 01-2021/NQ-HĐQT


Cập nhật nội dung của Điều 4 Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
(11/12/2020)
Chỉnh sửa lại nội dung của Điều 4 nghị quyết HĐQT số 04 - 2020/NQ- HĐQT ngày 02/11/2020 cho phù hợp với nội dung về việc chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem lại nội dung: Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
Nghị quyết 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2020
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(20/06/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo hoạt động BKS
Quyết định HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020