Nghị quyết HĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Nghị quyết HĐCĐ

Cập nhật nội dung của Điều 4 Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
(11/12/2020)
Chỉnh sửa lại nội dung của Điều 4 nghị quyết HĐQT số 04 - 2020/NQ- HĐQT ngày 02/11/2020 cho phù hợp với nội dung về việc chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem lại nội dung: Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
Nghị quyết 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020
Nghị quyết 03-2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2020
Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(20/06/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo hoạt động BKS
Quyết định HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
Tờ trình của BGĐ và Quyết định của HĐQT v/v Xử lý nợ khó đòi
Nghị quyết 01-2020/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
(22/01/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
Nghị quyết 05-2019/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2019
Nghị quyết 04-2019/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2019