Báo cáo thường niên

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo thường niên

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
(30/03/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
(28/01/2021)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020
(07/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
(03/04/2020)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
(06/04/2019)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2017
(18/04/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2016
(Ngày 17/04/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2015
(Ngày 29/04/2016)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTN năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo thường niên năm 2014