Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 hợp nhất
(Ngày 29/10/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC hợp nhất qúy 3-2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 CTY mẹ
(Ngày 29/10/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC CTY mẹ qúy 3-2017
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét 2017
(Ngày 30/08/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình LNST trên BCBNSX 2017
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 - Hợp nhất
(Ngày 30/08/2017) Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC Bán niên 2017 soát xét - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 - CTY Me
(Ngày 30/08/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC bán niên soát xét - CTY mẹ
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quý 2 năm 2017 - hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 CTY mẹ
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan van8n BCTC quý 2 năm 2017 - CTY mẹ
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 Hợp nhất
(Ngày 29/04/2017) Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 1 năm 2017 hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 CTY mẹ
(29/04/2017)
Quí cổ đông vui òng click đường link để xem toan văn BCTC quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC 2016 HN soát xét với BCTC tự lập
(Ngày 31/03/2017)

Công ty Cổ phần Hải Minh đã hoàn tất Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty Kiếm toán Đất Việt (Vietland).

            Trong BCTC hợp nhất soát xét năm 2016 của Công ty, lợi nhuận sau thuế tăng         381.058.984 đồng so với báo cáo tự lập là do: Lợi nhuận từ LDLK sau kiểm toán tăng so với trước kiểm toán. Chi tiết....