Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 hợp nhất
(Ngày 13/02/2015)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC HN quý 4/2015: BCTC
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 cua Công ty mẹ
(Ngày 11/02/2015)
Qui cổ đ6ng vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ. Chitiet
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

(Ngày 11/11/2014)

Quí cổ đông vui long click đường link để xem toan văn BCTC hợp nhất quý 3 năm 2014: BCTCHNQUY3-2014

BCTC quý 3/2014 của Công ty mẹ

(Ngày 31/10/2014)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 3/2014 của Công ty mẹ: BCTCQIII-2014ME

Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

(Ngày 25/08/2014)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014: BCTCBN2014-HN

Báo cáo Tài chính đã soát xét bán niên năm 2014 – Công ty mẹ

(Ngày 25/08/2014)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo Tài chính đã soát xét bán niên năm 2014 – Công ty mẹ: BCTCBN2014-ME

BCTC hợp nhất đã soát xét năm 2013

(Ngày 01/04/2014)

Quí cổ đông vui long click đường link để xem toàn văn BCTC hợp nhất đã soát xét  năm 2013: BCTC2013-HN
Báo cáo tài chính năm 2013 đã soát xét của Công ty mẹ

(Ngày 28/03/2013)

Quí cổ đông vui long click đường link để xem toàn văn BCTC năm đã soát xét của Công ty me: BCTC2013-ME

Báo cáo TC quý IV/2013 hợp nhất

(Ngày 12/02/2014)

Quí cổ đông vui long click đường link để xem toàn văn BCTC hợp nhất quý 4/2013: BCTCQUY4-2013

Báo cáo TC quý IV/2013 của CTY mẹ

(Ngày 12/02/2014)

Quí cổ đông vui long click đường link để xem toàn văn BCTC quý 4/2013 của Công ty mẹ: BCTCQUY4-2013