Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2017 - hợp nhất
(Ngày 30 tháng 01 năm 2018)
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link để xem toàn văn báo cáo tài chính quý 4 và năm 2017 hợp nhất
Báo tài chính quý 4 năm 2017 - Công ty mẹ
(Ngày 30/01/2018)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 hợp nhất
(Ngày 29/10/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC hợp nhất qúy 3-2017
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 CTY mẹ
(Ngày 29/10/2017)
Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC CTY mẹ qúy 3-2017
Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên soát xét 2017
(Ngày 30/08/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem Giải trình LNST trên BCBNSX 2017
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 - Hợp nhất
(Ngày 30/08/2017) Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC Bán niên 2017 soát xét - Hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 - CTY Me
(Ngày 30/08/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem BCTC bán niên soát xét - CTY mẹ
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 hợp nhất
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan văn BCTC Quý 2 năm 2017 - hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 CTY mẹ
(Ngày 28/07/2017)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toan van8n BCTC quý 2 năm 2017 - CTY mẹ
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 Hợp nhất
(Ngày 29/04/2017) Quí Cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC quý 1 năm 2017 hợp nhất