Báo cáo tài chính

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - Công ty mẹ
(27/10/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020  - Công ty mẹ và Giải trình chênh lệch LNST Q3.2020
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - hợp nhất
(27/10/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 - hợp nhất
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
(27/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
(27/08/2020)
Quý cổ đông vui lòng vào đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2020 - Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Công ty mẹ
(28/07/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - Hợp nhất
(28/07/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Hợp nhất
(29/04/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ
(29/04/2020)
Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty mẹ

Báo cáo tài chính năm 2019 - Công ty mẹ
(30/03/2020)
Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2019 - Công ty mẹ
Báo cáo tài chính năm 2019 - hợp nhất
(30/03/2020)

Quí cổ đông vui lòng click đường link để xem toàn văn BCTC năm 2019 - hợp nhất