Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức theo NQ 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức theo NQ 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ

(02/12/2021)
HMH: Thanh toán cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền mặt 
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021
Lý do và mục  đích: Thanh toán cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền mặt  (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2021 và theo QĐ HĐQT số 03-2021/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2021).

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày Thanh toán: 14/01/2022
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/01/2022 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING